هفته نامه صدا – آرمین امیر*: کسانی که اندک نوشته های مرا خوانده باشند، از جمله نوشتار کوتاهم در مورد دروغگو بودن یا نبودن ایرانیان در همین هفته نامه می دانند موضع من عمدتا موضعی نهادی است
*جامعه شناس و پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

۱٫ معادل فارسی socia fact
2. عدد ۱۰۰ نشان دهنده وضع دو قطبی موفقیت نه زیاد و نه کم است. به میزانی که عدد حاصل از ۱۰۰ کمتر باشد، نشانگر وضع منفی و نامطلوب است. هر قدر این عدد از ۱۰۰ بیشتر باشد، موفقیت آن نهاد در انجام وظایفِ خود از نظر مردم بیشتر بوده است.

اگر اعتماد اجتماعی ضرورتا نهادی است یعنی بخشی از آن به ما تحمیل می شود و در ید قدرت ما نیست. با فرض این که بدانیم وضعیت اعتماد اجتماعی در ایران مطلوب نیست، حال می توانیم پاسخ سوال همیشه مهم از کجا آغاز کنیم را بدهیم: از نهادها.