حضور 27 دانشگاه ایرانی در بزرگترین رتبه بندی علم و فناوری جهان

به گزارش سفر به تایلند، خبرنگاران، گروه حوزه و دانشگاه: نظام رتبه بندی آینده پژوهی علم (سای ویژنز- www.scivisions.com) در سال 1395 با رتبه بندی 806 دانشگاه برتر بین المللی در حوزه علم و فناوری به صورت یک طرح آزمایشی بنیانگذاری شد.

حضور 27 دانشگاه ایرانی در بزرگترین رتبه بندی علم و فناوری جهان

در سال 1396 به دلیل اهمیت شاخص های فناوری در سنجش عملکرد دانشگاه ها، این نظام وزن بیشتری به این دسته از شاخص ها اختصاص داد و این بار 1 هزار و 261 دانشگاه برتر جهان را رتبه بندی کرد. ایجاد دانشگاه های کارآفرین نیازمند سرمایه گذاری و برنامه ریزی دانشگاه در حوزه های فنآورانه و نوآورانه و راهنمایی علم به سمت فناوری و نوآوری است.

اهمیت بُعد فناوری و نوآوری برای دانشگاه های جهان باعث شده است تا نظام های همچون آی.اس.آی (کلاریویت آنالتیکز)، تعداد نسبتاً اندکی از برترین دانشگاه نوآور جهان را رتبه بندی نمایند. همچنین نظام های رتبه بندی جهان نیز برنامه هایی برای رتبه بندی دانشگاه ها در حوزه فناوری و نوآوری دارند.

در بعضی از نظام ها حدود 30 درصد اطلاعات رتبه بندی به صورت خوداظهاری دانشگاه ها گردآوری می گردد، منبعی که نمی توان اعتبار آن را با داده های استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی مستقل مقایسه کرد.

همچنین در بعضی از نظام ها بین 25 تا 50 درصد امتیاز رتبه، معلول شهرت دانشگاه است که طریق نظرسنجی معروفیت مشخص می گردد، شیوه ای که روش شناسی این نظام ها را با انتقادهای قابل ملاحظه پژوهشگران روبرو نموده است و نمی توان اعتبار آن را با داده های مستخرج از پایگاه های اطلاعاتی مستقل برابر دانست.

ضعف در سنجش یادگیری به عنوان خروجی آموزش دانشگاهی، انتقاد دیگر پژوهشگران به نظام های رتبه بندی است. در نظام رتبه بندی آینده پژوهی علم (سای ویژنز) چهار بُعد پژوهش، فناوری، نوآوری و یادگیری (خروجی آموزش) بواسطه اطلاعات مستخرج از معتبرترین نشریات علمی جهان یعنی نشریات Q1 و Q2 نمایه شده در پایگاه استنادی آی.اس.آی و نظام ثبت اختراعات آمریکا سنجش می شوند.

دکتر علی گزنی یکی از بنیانگذاران نظام رتبه بندی سای ویژنز در این باره به خبرنگاران گفت: نظام های رتبه بندی علاوه بر اینکه درگاهی برای ارائه صندلی دانشگاه در عرصه بین الملل هستند، وضعیت موجود دانشگاه در مقایسه با سایرین را نیز عرضه می نمایند. در حالت دوم نظام های رتبه بندی همانند خط کشی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه ها هستند که لازمه بهره گیری از آن، شفافیت نظام رتبه بندی است.

وی اضافه کرد: در غالب نظام های رتبه بندی با استفاده از توابعی مانند توزیع تجمعی، فواصل امتیاز عملکرد دانشگاه ها به یکدیگر نزدیکتر می شوند. از همین رو امتیازها غیر واقعی هستند. به همین دلیل و به عنوان مثال دانشگاه الف به صورت کلی یا در یک معیار خاص قادر به تخمین فاصله اش با دانشگاه ب نیست.

گزنی ادامه داد: این شیوه محاسبه برای نظام های رتبه بندی تجاری مفید است، زیرا دانشگاه ها رضایت بیشتری از خروجی اعلام شده دارند. راهبردی اصلی نظام رتبه بندی آینده پژوهی علم (سای ویژنز)، ارائه یک رتبه بندی علمی است تا تجاری و به همین علت امتیازها دستکاری نشده و بیانگر فواصل واقعی هستند.

معیارهای و شاخص های رتبه بندی

بنیانگذار طرح رتبه بندی کشورهای اسلامی در ISC گفت: نظام رتبه بندی آینده پژوهی علم بر خلاف سایر نظام ها، ابعاد پژوهش، فناوری، نوآوری و همچنین یادگیری به عنوان خروجی آموزش را همزمان اندازه گیری می نماید. متناسب با همین معیارها به سه بخش اثرگذاری علمی، فناورانه و کیفیت محیط یادگیری تقسیم شده اند.

در رتبه بندی سال 2016 فقط نشریات Q1 مبنای رتبه بندی بودند. برای رتبه بندی سال 2017 اطلاعات 2013 تا 2016 این نشریات پردازش شدند.

معیار

شاخص

وزن (درصد)

توضیح شاخص

تاثیر علمی

شهرت علمی

2

درجه بین المللی بودن

بهره وری علمی

8

نشر علم

عملکرد پژوهشی

16

استنادهای دریافتی - نرمال شده

متوسط عملکرد پژوهشی

6

متوسط استنادهای دریافتی - نرمال شده

مقالات 10 درصد پراستناد برتر

5

مقالات 10 درصد برتر پراستناد جهان

مقالات 20-11 درصد پراستناد برتر

2

مقالات 20-11 درصد برتر پراستناد جهان

پژوهشگران پراستناد

2.5

پژوهشگران 2 درصد پراستناد جهان

پژوهشگران بین المللی

2.5

پژوهشگران 2 درصد براساس تعداد مشارکت های بین المللی

تعاملات بین المللی

2

مشارکت علمی با سایر کشورها

اندازه گروه های تحقیقاتی

2

اندازه گروه های تحقیقاتی بین سازمانی

اثرگذاری گروه های تحقیقاتی

2

متوسط استنادها به مقالات حاصل از تعاملات بین سازمانی

تاثیر فنآورانه

ارتباط علم و فناوری

10

دریافت استناد از اختراعات ثبت شده به علم فراوری شده

مشارکت دانشگاه و صنعت

5

همکاری های تحقیقاتی مشترک با صنعت

اثرگذاری فنآورانه

5

دریافت استناد از مقالات صنعتی

پژوهشگران بودجه ساز

3.5

پژوهشگران 2 درصد برتر با بیشترین پروژه های تحقیقاتی اقتصادی

پژوهشگران صنعتی

3.5

پژوهشگران 2 درصد برتر با بالاترین تعاملات با صنعت

شهرت فناورانه

3

شهرت بین المللی علم فناورانه و نوآورانه

محیط یادگیری

پژوهشگران استخدام شده در دانشگاه های برتر

10

پژوهشگران و دانشجویان استخدام شده در دانشگاه های برتر

پژوهشگران استخدام شده در صنعت

10

مستخدمین در بخش های تحقیق و توسعه صنایع

توزیع جغرافیایی دانشگاه های برتر

مجری طرح رتبه بندی کشورهای اسلامی ادامه داد: عمده دانشگاه های برتر در آمریکای شاقتصادی، اروپای غربی و آسیای جنوب شرقی قرار گرفته اند. فقط یک دانشگاه از خاورمیانه در بین 200 دانشگاه برتر جهان قرار گرفته است، واقعیتی که دشواری قرار دریافت در بین 200 یا 100 دانشگاه برتر جهان برای دانشگاه ایران را نمایان می سازد.

منطقه جغرافیایی

تعداد دانشگاه در رتبه ها

1-20

1-100

1-200

1-300

1-400

1-500

501-800

801-1000

1001+

اروپای غربی

4

30

80

124

167

211

95

39

20

آمریکای شاقتصادی

15

48

79

114

138

161

52

33

14

آسیا

1

16

32

49

70

87

92

88

115

اروپای شرقی

-

-

-

1

4

9

17

13

36

خاورمیانه

-

-

1

1

3

4

16

10

44

اقیانوسیه

-

5

7

9

12

18

15

3

5

آمریکای لاتین

-

1

1

1

5

6

10

9

19

آفریقای جنوبی

-

-

-

2

2

4

4

2

2

آفریقای شاقتصادی

-

-

-

-

-

-

1

-

4

آفریقای مرکزی

-

-

-

-

-

-

-

1

2

جمع

20

100

200

301

401

500

302

198

261

رتبه دانشگاه های کشور در نظام رتبه بندی آینده پژوهی علم

گزنی گفت: براساس شاخص های نظام رتبه بندی آینده پژوهی علم، دانشگاه های کشور در بُعد پژوهش قوی تر از فناوری و در بُعد فناوری بهتر از آموزش ظاهر شده اند، البته این قاعده در مورد دانشگاه های صنعتی کشور صادق نیست، آنها در بُعد فناوری بهتر از پژوهش عمل نموده اند.

وی ادامه داد: در این نظام رتبه بندی تعداد 4 دانشگاه کشور در رتبه های 501 تا 800 تعداد 5 دانشگاه کشور در رتبه های 801 تا 1000 و 18 دانشگاه کشور در رتبه های بالاتر از 1000 قرار گرفته اند. از لحاظ تعداد کل دانشگاه های رتبه بندی شده ایران در رتبه 17 جهان واقع شده است.

عضو هیات علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: در بین دانشگاه های علوم پزشکی، تهران، تبریز، شهید بهشتی، مشهد، اصفهان و شیراز، در بین دانشگاه های جامع، تهران، شیراز، تربیت مدرس، مازندران، تبریز، فردوسی مشهد، کاشان، اصفهان، شهید بهشتی، رازی، بوعلی سینا، شهید باهنر کرمان، سمنان و گیلان، در بین دانشگاه های صنعتی، نوشیروانی بابل، شریف، اصفهان، علم و صنعت ایران، امیرکبیر و خواجه نصیرالدین طوسی و در بین دانشگاه های آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات در بین دانشگاه برتر جهان قرار گرفته اند.

رتبه دانشگاه های جامع

وی گفت: دانشگاه تهران در کل رتبه 639 جهان و رتبه 570 در معیار پژوهش و 738 در معیار آموزش را به خود اختصاص داده است. در بُعد فناوری دانشگاه شیراز با کسب رتبه 694 جهان برترین دانشگاه کشور در بین دانشگاه های جامع است.

گزنی گفت: از این حیث دانشگاه مازندران در صندلی سوم کشور بعد از شیراز و تهران واقع شده است. براساس معیار آموزش دانشگاه های تربیت مدرس، شهید بهشتی و شیراز در بین دانشگاه های جامع کشور بعد از دانشگاه تهران بهترین عملکرد را داشته اند. در بُعد پژوهش دانشگاه های کاشان و تبریز به ترتیب بعد از دانشگاه تهران قوی تر از سایر دانشگاه های کشور ظاهر شده اند.

مجری طرح رتبه بندی کشورهای اسلامی اضافه کرد: دانشگاه جامع کشور در سطح جهان رتبه های 639 تا 1254، در بین کشورهای خاورمیانه رتبه های 8 تا 74 و در بین کشورهای اسلامی رتبه های 13 تا 95 را کسب نموده اند.

نوع

دانشگاه

امتیاز

رتبه جهانی

پژوهش

فناوری

آموزش

کل

کل

پژوهش

فناوری

آموزش

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

10.22

10.82

0.03

21.07

975

643

1154

957

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

9.3

11.56

0.01

20.87

1004

898

1023

1083

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

9.14

11.25

0.01

20.4

1077

944

1085

1083

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

11.17

8.92

-

20.09

1110

433

1242

-

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

9.15

10.56

-

19.71

1141

939

1183

-

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

7.97

11.14

0.01

19.12

1186

1206

1107

1083

جامع

دانشگاه تهران

10.51

12.34

0.03

22.88

639

570

738

957

دانشگاه شیراز

8.71

12.44

0.01

21.16

960

1050

694

1083

دانشگاه تربیت مدرس

9.1

11.75

0.01

20.86

1007

954

979

1083

دانشگاه مازندران

8.48

12.04

-

20.52

1057

1120

872

-

دانشگاه تبریز

9.17

11.23

-

20.4

1077

931

1089

-

دانشگاه فردوسی مشهد

8.87

11.45

-

20.32

1086

1013

1048

-

دانشگاه کاشان

9.23

10.4

-

19.63

1145

915

1202

-

دانشگاه اصفهان

8.2

11.31

-

19.51

1157

1173

1078

-

دانشگاه شهید بهشتی

8.9

10.51

0.01

19.42

1163

1008

1188

1083

دانشگاه رازی

8.39

10.39

-

18.78

1198

1135

1203

-

دانشگاه بوعلی سینا

8.24

10.48

-

18.72

1202

1163

1190

-

دانشگاه شهید باهنر کرمان

7.84

10.65

-

18.49

1217

1218

1174

-

دانشگاه سمنان

9.03

8.51

-

17.54

1240

972

1248

-

دانشگاه گیلان

8.41

7.51

-

15.92

1254

1131

1255

-

صنعتی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

12.02

10.45

-

22.47

709

301

1197

-

دانشگاه صنعتی شریف

9.28

13.09

0.02

22.39

726

903

442

1020

دانشگاه صنعتی اصفهان

9.5

12.81

0.01

22.32

739

834

526

1083

دانشگاه علم و صنعت ایران

8.91

12.04

0.01

20.96

993

1005

872

1083

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

9.26

11.68

0.01

20.95

995

907

996

1083

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

8.56

11.17

-

19.73

1140

1095

1101

-

آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

8.97

12.34

-

21.31

938

991

738

-

رتبه دانشگاه های علوم پزشکی

وی گفت: هر چند دانشگاه علوم پزشکی تهران در کل و همچنین در معیار آموزش بالاترین رتبه را در میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور کسب نموده است، اما براساس معیار پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مشهد عملکردی بهتری نسبت به سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور داشته و در رتبه 433 جهان قرار گرفته است.

گزنی اضافه کرد: بعد از مشهد دانشگاه های علوم پزشکی تهران و تبریز با کسب رتبه های 643 و 898 بین المللی بهترین عملکرد پژوهشی را داشته اند. براساس معیار آموزش، علوم پزشکی تهران سرآمد دانشگاه های علوم پزشکی کشور است. نگاهی به معیار فناوری نشان می دهد که به ترتیب دانشگاه های علوم پزشکی تبریز، شهید بهشتی و شیراز برتر از سایرین ظاهر شده اند.

وی گفت: در بین دانشگاه های خاورمیانه اعم از پزشکی و غیر پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه 28 را دارد، البته این دانشگاه از حیث آموزش رتبه 4 و در بُعد پژوهش رتبه 13 خاورمیانه را کسب نموده است. دانشگاه های علوم پزشکی شیراز، شهید بهشتی و تبریز همگی در معیار آموزش رتبه 13 خاورمیانه را دارند.

عضو هیات علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری یادآور شد: قطعاً با ارائه رتبه بندی موضوعی در نظام رتبه بندی آینده پژوهی علم (سای ویژنز)، دانشگاه های علوم پزشکی براساس رشته ها با یکدیگر مقایسه شده و وضعیت بهتری را شاهد خواهیم بود. در معیار پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مشهد و تبریز به ترتیب رتبه های 5 و 23 خاورمیانه را در اختیار دارند.

گزنی گفت: در بین دانشگاه های کشورهای اسلامی اعم از پزشکی و غیر پزشکی، دانشگاه های علوم پزشکی کشور رتبه های 39 تا 73 را به خود اختصاص داده اند. در بین این گروه از کشورها و براساس معیار پژوهش این دانشگاه ها رتبه های 7 تا 81 را کسب نموده اند.

نوع

دانشگاه

رتبه در خاورمیانه

رتبه در بین کشورهای اسلامی

کل

پژوهش

فناوری

آموزش

کل

پژوهش

فناوری

آموزش

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

28

13

54

4

39

18

66

8

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

31

23

38

13

42

35

47

24

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

38

33

45

13

50

46

54

24

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

43

5

70

-

55

7

91

-

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

49

30

59

-

62

43

74

-

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

58

62

50

13

73

81

60

24

جامع

دانشگاه تهران

8

8

19

4

13

13

22

8

دانشگاه شیراز

26

44

17

13

37

58

20

24

دانشگاه تربیت مدرس

32

34

33

13

43

48

40

24

دانشگاه مازندران

37

48

25

-

49

65

31

-

دانشگاه تبریز

38

29

46

-

50

42

55

-

دانشگاه فردوسی مشهد

40

41

42

-

52

55

51

-

دانشگاه کاشان

51

27

63

-

64

40

79

-

دانشگاه اصفهان

53

56

44

-

67

75

53

-

دانشگاه شهید بهشتی

55

40

60

13

70

54

75

24

دانشگاه رازی

60

51

64

-

78

69

80

-

دانشگاه بوعلی سینا

61

54

61

-

79

72

76

-

دانشگاه شهید باهنر کرمان

63

65

57

-

82

84

72

-

دانشگاه سمنان

69

35

73

-

89

49

94

-

دانشگاه گیلان

74

50

74

-

95

68

95

-

صنعتی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

12

4

62

-

17

6

77

-

دانشگاه صنعتی شریف

14

24

8

8

19

36

8

15

دانشگاه صنعتی اصفهان

18

22

14

13

23

33

15

24

دانشگاه علم و صنعت ایران

29

39

25

13

40

53

31

24

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

30

25

34

13

41

37

41

24

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

48

47

48

-

61

64

58

-

آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

24

37

19

-

34

51

22

-

رتبه دانشگاه های صنعتی

گزنی گفت: دانشگاه های صنعتی شریف و اصفهان در بُعد فناوری بسیار خوب ظاهر شده و به ترتیب رتبه های 442 و 526 جهان را به خود اختصاص داده اند. تقریبا تمامی دانشگاه های صنعتی در این بُعد بهتر از پژوهش ظاهر شده اند. رتبه دانشگاه های صنعتی ایران در این رتبه بندی بین 709 تا 1140 است.

وی خاطر نشان کرد: براساس معیار آموزش دانشگاه های شریف، صنعتی اصفهان، علم و صنعت ایران و صنعتی امیرکبیر بهتر از سایرین عمل نموده اند. براساس معیار پژوهش نیز نوشیروانی بابل در رده 301 جهان جای گرفته و برتر کلیه دانشگاه های کشور عمل نموده است.

عضو هیات علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اضافه کرد: دانشگاه شریف از لحاظ معیار آموزش رتبه 8 دانشگاه های خاورمیانه را در اختیار دارد. در بُعد فناوری، دانشگاه های شریف و صنعتی اصفهان رتبه های 8 و 13 و نیز 8 و 15 در بین کشورهای خاورمیانه و کشورهای اسلامی را کسب نموده اند.

رتبه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

وی اضافه کرد: واحد علوم تحقیقات در بین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی توانسته در رتبه بندی بین المللی آینده پژوهی علم وارد گردد. این واحد دانشگاهی در بُعد فناوری بهتر از پژوهش عمل نموده و توانسته در بُعد فناوری رتبه 738 جهان را به خود اختصاص دهد که از همین حیث در بین کشورهای خاورمیانه و اسلامی به ترتیب رتبه های 19 و 22 را به خود اختصاص داده است.

نوع

دانشگاه

رتبه در کشور

کل

پژوهش

فناوری

آموزش

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

1

2

4

1

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

2

3

1

2

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3

5

2

2

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4

1

6

-

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

5

4

5

-

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

6

6

3

2

جامع

دانشگاه تهران

1

1

2

1

دانشگاه شیراز

2

8

1

2

دانشگاه تربیت مدرس

3

4

4

2

دانشگاه مازندران

4

9

3

-

دانشگاه تبریز

5

3

7

-

دانشگاه فردوسی مشهد

6

7

5

-

دانشگاه کاشان

7

2

11

-

دانشگاه اصفهان

8

13

6

-

دانشگاه شهید بهشتی

9

6

9

2

دانشگاه رازی

10

11

12

-

دانشگاه بوعلی سینا

11

12

10

-

دانشگاه شهید باهنر کرمان

12

14

8

-

دانشگاه سمنان

13

5

13

-

دانشگاه گیلان

14

10

14

-

صنعتی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

1

1

6

-

دانشگاه صنعتی شریف

2

3

1

1

دانشگاه صنعتی اصفهان

3

2

2

2

دانشگاه علم و صنعت ایران

4

5

3

2

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

5

4

4

2

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

6

6

5

-

آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

1

1

1

-

وضعیت توزیع دانشگاه های برتر در کشورها

گزنی گفت: کشورهای آمریکا، چین، انگلستان، آلمان، ژاپن، ایتالیا، کره جنوبی، فرانسه، کانادا، استرالیا، اسپانیا، هلند، سوئد، سوئیس، تایوان، ترکیه، ایران، برزیل، بلژیک، لهستان و هند، 20 کشوری هستند که بیشترین تعداد دانشگاه های برتر را در خود جای داده اند.

کشور

تعداد دانشگاه در رتبه های برتر

1-20

1-100

1-200

1-300

1-400

1-500

501-800

801-1000

1001+

آمریکا

14

44

71

103

123

142

46

28

9

چین

-

6

16

28

40

50

43

31

54

انگلستان

4

7

20

27

32

39

18

10

8

آلمان

-

3

14

26

32

39

11

4

2

ژاپن

-

2

6

10

13

16

19

29

19

ایتالیا

-

-

7

12

23

30

16

4

-

کره جنوبی

1

5

7

8

11

12

12

11

10

فرانسه

-

5

9

10

13

19

12

5

3

کانادا

1

4

8

11

15

19

6

5

5

استرالیا

-

5

6

8

10

15

13

2

3

اسپانیا

-

1

2

4

8

15

15

9

2

هلند

-

4

8

11

12

12

1

-

-

سوئد

-

2

4

8

9

10

1

1

-

سوئیس

-

3

7

7

7

8

1

-

-

تایوان

-

1

1

1

3

5

6

6

9

ترکیه

-

-

-

-

-

1

7

3

20

ایران

-

-

-

-

-

-

4

5

18

برزیل

-

1

1

1

3

3

5

6

7

بلژیک

-

2

2

5

7

7

2

1

-

لهستان

-

-

-

-

-

2

3

4

17

هند

-

-

-

-

-

-

8

4

14

اتریش

-

1

2

2

4

6

5

1

1

دانمارک

-

1

3

3

5

5

-

-

-

فنلاند

-

-

1

2

4

5

4

1

-

آفریقای جنوبی

-

-

-

2

2

4

2

2

2

نروژ

-

1

1

3

3

3

2

-

1

ایرلند

-

-

-

2

4

5

1

1

-

روسیه

-

-

-

-

1

1

4

-

7

جمهوری چک

-

-

-

1

2

2

3

-

4

نیوزلند

-

-

1

1

2

3

2

1

2

پرتغال

-

-

-

1

2

4

1

-

3

یونان

-

-

-

1

2

3

3

2

-

سنگاپور

-

2

2

2

2

2

-

-

-

عربستان سعودی

-

-

1

1

3

3

1

-

-

آرژانتین

-

-

-

-

1

1

-

-

6

تایلند

-

-

-

-

-

-

2

1

5

مالزی

-

-

-

-

1

1

-

5

1

مکزیک

-

-

-

-

1

1

2

1

3

رومانی

-

-

-

-

-

-

-

1

6

مجارستان

-

-

-

-

-

1

2

3

-

مصر

-

-

-

-

-

-

2

-

4

پاکستان

-

-

-

-

-

1

1

1

2

شیلی

-

-

-

-

-

1

1

-

3

اسلواکی

-

-

-

-

-

-

1

1

1

تونس

-

-

-

-

-

-

-

-

3

کلمبیا

-

-

-

-

-

-

1

2

-

استونی

-

-

-

-

-

1

-

1

-

اسلوونی

-

-

-

-

-

1

1

-

-

صربستان

-

-

-

-

1

1

-

-

-

کرواسی

-

-

-

-

-

-

2

-

-

لیتوانی

-

-

-

-

-

-

1

1

-

اتیوپی

-

-

-

-

-

-

1

-

-

اردن

-

-

-

-

-

-

-

-

1

الجزایر

-

-

-

-

-

-

-

-

1

امارات متحده عربی

-

-

-

-

-

-

1

-

-

اندونزی

-

-

-

-

-

-

-

-

1

اوروگوئه

-

-

-

-

-

-

1

-

-

اوکراین

-

-

-

-

-

-

-

1

-

اوگاندا

-

-

-

-

-

-

1

-

-

ایسلند

-

-

-

-

-

1

-

-

-

بلغارستان

-

-

-

-

-

-

-

1

-

عمان

-

-

-

-

-

-

-

1

-

غنا

-

-

-

-

-

-

-

1

-

قبرس

-

-

-

-

-

-

1

-

-

قطر

-

-

-

-

-

-

-

1

-

کامرون

-

-

-

-

-

-

-

-

1

کویت

-

-

-

-

-

-

-

-

1

لبنان

-

-

-

-

-

-

1

-

-

لتوانی

-

-

-

-

-

-

-

-

1

لوکزامبورگ

-

-

-

-

-

-

1

-

-

مراکش

-

-

-

-

-

-

1

-

-

نیجریه

-

-

-

-

-

-

-

-

1

ویتنام

-

-

-

-

-

-

1

-

-

جمع

20

100

200

301

401

500

302

198

261

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 18 آذر 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: thailandnet65.ir شناسه مطلب: 498

به "حضور 27 دانشگاه ایرانی در بزرگترین رتبه بندی علم و فناوری جهان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "حضور 27 دانشگاه ایرانی در بزرگترین رتبه بندی علم و فناوری جهان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید