طراحی سایت

دست کشاورز، دست مصرف کننده

رایسفا یک پاتفرم دوسویه است که یک سمت آن کشاورز و سمت دیگر مصرف کننده است. رایسفا کار خودش را با کشاورزهای خوب برنج که در شهر آمل فعالیت می کردند شروع کرد.

19 خرداد 1399