تعبیر خواب کوه - دیدن کوه در خواب چه تعبیری دارد؟

به گزارش سفر به تایلند، تعبیر خواب کوه بیانگر موانع و چالش های بزرگ زیادی است که مجبورید بر آن ها غلبه کنید. با تعبیر خواب کوه، تعبیر خواب ریزش کوه، تعبیر خواب کوه سرسبز، تعبیر خواب پایین آمدن از کوه و ... همراه ما باشید.

تعبیر خواب کوه - دیدن کوه در خواب چه تعبیری دارد؟

خبرنگاران | سرویس سرگرمی - کوه سمبل عظمت و عظیمی است. مسائلی که در زندگی روزانه عظیم و غیرقابل دسترس هستند خود را در رؤیا به صورت کوه، آتشفشان، صاعقه و... نشان می دهند. همانگونه که ما توانایی جابجایی کوه را نخواهیم داشت این گونه مسائل نیز از حیطه و قدرت ما خارج بوده و در برابر آن احساس ضعف خواهیم کرد. از جنبه ای دیگر کوه سختی و سختی راستا منتهی به هدف را نشان می دهد. بالا رفتن از کوه نماد سخت کوشی و دست زدن به کارهای سخت است.

آنچه در ادامه خواهید خواند:

 • تعبیر خواب کوه
 • ریزش کوه
 • بالا و پایین رفتن کوه
 • افتادن از کوه
 • کوه سرسبز و کوه سنگی

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب کوه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

کوه یا کار عظیم است یا شخصیت عظیم و غیر قابل دسترس. تشخیص این که کوه در خواب دیده شده کام است با خود بیننده خواب می باشد چون خودش بهتر از معبر می داند درگیر چه حوادثی است.

تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا می گوید:

کوه: امر عظیمی در زندگی شما، رسیدن به هشیاری گسترده تر نسبت به زندگی یا شرایط شما، چیزی که بر فراز آنچه معمول و پیش پا افتاده است واقع شده است، فراتر از ترس ها و اضطراب زندگی هر روز شما، جدا شدن از سایر مردم و یا زندگی معمول، انزوا، پیروزیت ها و دیگر چیزهایی که با سختی در زندگی به دست آمده است.

کارل گوستاو یونگ می گوید:

 • دیدن کوه در خواب بیانگر موانع و چالش های عظیم زیادی است که مجبورید بر آن ها غلبه کنید. اگر شما در بالای کوه هستید، بیانگر این است که شما به اهداف خود دست یافته و آن ها را درک کرده اید. شما ظرفیت کامل خود را شناسایی کرده اید. تعبیر دیگر این است که کوه بیانگر قلمرو بالاتر آگاهی، دانش و حقیقت روحانی است.
 • خواب دیدن اینکه شما دور یک کوه می روید بیانگر این است به روشی دیگر با مشکل روبرو می شوید. شما رویکردی غیر مستقیم را بر می گزینید. از نقطه نظر دیگری این رویا به این معناست که شما آهسته آهسته قدم می زنید. شما محدودیت های خود را می شناسید.

تعبیر خواب ریزش کوه

معبرین غربی گویند: اگر در خواب ببینید که کوه در حال ریزش است و صخره ها به سمت شما می آیند به معنای نارضایتی شما در برابر کسی است. روح شما دچار آشفتگی بسیاری شده و توانایی تصمیم گیری منطقی را از دست داده اید. به همین دلیل با کوچکترین مسئله ای دچار اضطراب و خشم می شوید. تحلیلگران خواب در این موقعیت می گویند آرام بوده و شرایط را تجزیه و تحلیل کرده و سپس نتیجه گیری کنید.

تعبیر خواب بالا و پایین رفتن کوه

مطیعی تهرانی:

 • اگر در خواب ببینید از کوهی عظیم بالا می روید کاری عظیم در دست می گیرید.
 • اگر دیدید که از کوه به سختی و با رنج و زحمت بالا می روید کار شما سخت خواهد بود و اگر آسان و سبک راه پیمایی می کنید به سهولت بر سختی یا آن شخص دور از دسترس چیره می شد.

ابن سیرین می گوید: اگر در خواب ببینی از کوه بالا می روی، تعبیرش این است که آنچه را که در پی آن هستی بدست می آوری و حاجت و خواسته تو برآورده می شود،

بعضی از تعبیرگران می گویند: اگر ببینی به سختی بالا می روی، یعنی با رنج و سختی به خواسته ات می رسی.

امام صادق (ع) می فرمایند: اگر ببینی نمی توانی از کوه بالا بروی، تعبیرش نرسیدن به خواسته می باشد.

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی از کوه پایین آمده ای، یعنی عظیمی و مال و اموال تو دچار کاهش و نقص و زیان می شود.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

 • دیدن از کوه بالا رفتن عزت دولت باشد.
 • دیدن از کوه به زیر آمدن زیادی غم باشد.

کارل گوستاو یونگ می گوید:

 • خواب دیدن اینکه از کوه بالا می روید بیانگر عزم و جاه طلبی شماست
 • خواب دیدن اینکه از کوه پایین می افتید، به عجله شما برای پیروزیت بدون فکر در مورد راستاتان به سمت پیروزیت اشاره دارد. شاید شما به سمت بالا به جهتی هل داده می شوید که نمی خواهید بروید یا برای آن آماده نیستید. افتادن از کوه به این معنی است که شما تمایل دارید خیلی ساده تسلیم شوید یا از موقعیت هایی که تقاضا دارند فرار کنید. شما راه آسان را انتخاب می کنید.

تونی کریسپ می گوید:

اگر از کوه بالا می رفتید: کشمکش هایی با خویشتن، از قبیل عدم اعتماد به نفس و آرام و آهسته پیش رفتن، روبروه با سختی.

تعبیر خواب ایستادن بر قله کوه

مطیعی تهرانی: اگر دیدید بر قله کوهی ایستاده اید به اوج پیروزیت می رسید که از آن بیشتر نباید انتظار داشته باشید.

حضرت دانیال (ع) می فرمایند: اگر ببینی سر کوهی قرار داری، در تحت پناه شخص عظیمی قرار می گیری.

جابر مغربی می گوید: اگر ببینی سر کوه بلندی ایستاده ای، مقرب و نزدیک پادشاه می شوی.

حضرت دانیال (ع) می فرمایند: اگر ببینی در کوهی محل اقامت ساخته ای، مقرب و نزدیک پادشاه می شوی.

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی روی کوهی نشسته ای، آنچه را که در پی آن هستی بدست می آوری و حاجت و خواسته تو برآورده می شود.

تعبیر خواب دره کوه

جابر مغربی می گوید: اگر در خواب ببینی وارد دره کوهی شده ای، بیانگر این است که یا به زندان (گرفتار) می افتی یا از دنیا خواهی رفت.

← تعبیر خواب کوه →

تعبیر خواب پنهان شدن در کوه

مطیعی تهرانی: اگر دیدید در کوهی به غار پناه بردید امنیت می یابید یا مجهولی را می شکافید و رازی را کشف می کنید.

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی در کوهی پنهان شده ای و راهی برای بیرون آمدن نداری، نشانه این است که با حیله و نیرنگ تو را وارد کاری می کنند و با سختی و سختی از آن کار خلاص می شوی.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی در کوهی هستی و نمی توانی بیرون بیایی، به این معنی است که گرفتار کاری می شوی و نمی توانی خلاص بشوی.

تعبیر خواب افتادن از کوه

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: اگر دیدید از کوهی سر می خورید و پائین می آئید و خودتان نمی توانید خویشتن را کنترل کنید، سقوط می کنید و موقعیت خویش را از دست می دهید. اگر شما را پرت کردند و پائین افتادید شما را معزول می کنند.

جابر مغربی می گوید: اگر در خواب ببینی از کوه افتاده ای، اشاره به این دارد که به خواسته ات نمی رسی

ابن سیرین نیز می گوید:

 • اگر ببینی از جای بلندی، مثل کوه یا بام یا دیوار و... افتاده ای، این خواب به معنای نرسیدن به خواسته ها و نیازهاست.
 • اگر از دامنه کوهی از آنجا به پایین افتادی، دچار غم و اندوه خواهی شد.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی از کوه پایین افتاده ای، حال تو بد خواهد شد و به آن اندازه ای که افتاده ای، بدن تو دچار رنج و ناخوشی می شود، یا اگر ببینی به شدت زخمی شدی و خون آمده است، به اندازه زخمی که دیده ای دچار ضرر و زیان می شوی.

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید به هنگام صعود از کوه از صخره ای با پایین پرت می شوید و در همین زمان از خواب بپرید، علامت آن است که هنگامی که احساس می کنید زندگی دلسرد کننده است، تغییرات امید وار کننده ای در زندگیتان روی خواهد داد.

تعبیر خواب کوه سرسبز و کوه سنگی

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید از کوهی سر سبز بالا می روید، نشانه آن است که بزودی به ثروت و مقامی ارجمند دست خواهید یافت.
 • اگر خواب ببینید از کوهی سنگی بالا می روید پیروز نمی شوید به قله آن برسی، نشانه آن است که اگر بر ضعف های روحی خود غلبه یابید می توانید موانع را از جلوی راه خود بر دارید.

منابع:

کتاب بانک جامع تعبیر خواب

تعبیرستان

Pendarno.ir

checkmydream.com

منبع: setare.com
انتشار: 14 اسفند 1399 بروزرسانی: 14 اسفند 1399 گردآورنده: thailandnet65.ir شناسه مطلب: 1436

به "تعبیر خواب کوه - دیدن کوه در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب کوه - دیدن کوه در خواب چه تعبیری دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید